Proračun za 2018. godinu iznosi 386.614.121,00 kunu. Kao takav, realno je planiran, uravnotežen i stabilan, osigurava iznimno visoku razinu socijalne osjetljivosti te garantira nastavak brojnih komunalnih projekata koji će utjecati nakvalitetu života u našem gradu.

Odakle novac dolazi?

Proračunski prihodi i primici Grada Pule u 2018. godini planirani su u iznosu od 386.614.121,00 kune, a u velikoj se mjeri ostvaruju od prihoda od poreza te pravnih, administrativnih i drugih pristojbi kao i od imovine, pruženih usluga te prihoda od donacija.

 

Kako se smiju trošiti namjenski, a kako nenamjenski prihodi?

Namjenski prihodi mogu se koristiti za zakonom propisane namjene, a nenamjenski za financiranje škola, vrtića, kaza- lišta, knjižnica, mjesnih odbora, nacionalnih manjina te za potpore poduzetnicima.

Namjenski prihodi

Namjenski prihodi iznose 182.740.076,00 kuna i dolaze od komunalne naknade, komunalnog doprinosa, spomeničke rente, prodaje zemljišta, prodaje stanova i poslovnih prostora, naknade za koncesije na pomorskom dobru, boravišne pristojbe, sredstava drugih proračuna i sredstava decentralizacije.

Iz namjenskih prihoda financira se: Održavanje komunalne infrastrukture, izgradnja komunalne infrastrukture, izgradnja kapitalnih objekata, održavanje na pomorskom dobru, uređenje fasada i kupnja stanova.

Nenamjenski prihodi

Nenamjenski prihodi iznose 129.607.090,00 kuna i njima se financiraju:

 • Gradska uprava
 • Škole, vrtići
 • Kazalište, knjižnica
 • Mjesni odbori
 • Vijeća nacionalnih manjina
 • Potpore za poduzetnike

 

Raspolaganje sredstvima po upravnim tijelima Grada Pule


Gdje se novac investira?

 

Gospodarstvo Pule u brojkama

Od 128 gradova u Hrvatskoj, njih 15 ima više od 1.000 poduzetnika, a među njima u samom vrhu je i Pula s brojkom od 2.684 poduzetnika. Po broju poduzetnika u odnosu na 1.000 radno sposobnih stanovnika, Pula je uz sam bok Zagrebu te sa 69 poduzetnika ispred svih ostalih velikih gradova Hrvatske. Grad Pula, koji je danas među vodećim gradovima po pitanju poduzetništva u Hrvatskoj, i u ovoj godini nastavlja s poticajnim mjerama za rast i razvoj gospodarstva te stvaranjem pozitivne poduzetničke klime. Kroz Program razvoja gospodarstva osigurana su sredstva u iznosu od 1.790.000,00 kuna i to za subvencioniranje kamata za odobrene kredite, poticanje malog gospodarstva te potpore razvoju gospodarstva u iznosu od milijun kuna.

Najvažniji strateški i razvojni projekti Grada Pule u 2018. godini

 • Izgradnja kružnog toka na raskrižju Rizzijeve i Radićeve ulice
 • Rekonstrukcija prometnice Rizzijeva – Voltićeva s izgradnjom kružnog toka
 • Rekonstrukcija i izgradnja prometnica na širem području grada
 • Izgradnja sportskih i rekreativnih sadržaja na otvorenom
 • Proširenje groblja
 • Nastavak uređenja plaže na Hidrobazi
 • Obnova pročelja i krovova zgrada
 • Nastavak izgradnje prometnica i prateće infrastrukture zone Max Stoja
 • Igrališta za pse
 • Briga o zaštiti okoliša
 • Prostorno uređenje grada
 • Obnova pročelja i krovova

Pula – središte kulturne proizvodnje u Istri!

Za realizaciju Programa javnih potreba u kulturi za 2018. godinu planirana su sredstva u visini od 29.976.082,00 kn.

I u 2018. godini nastavlja se s implementacijom aktivnosti predviđenih Kulturnom strategijom grada Pule. Nastavlja se s velikim ulaganjima s ciljem stvaranja i poboljšanja uvjeta za rad udruga i ustanova. Poseban naglasak u 2018. godini stavljen je na investicije u Dječjem kreativnom centru i Društvenom centru Rojc te na investicije u Istarskom narodnom kazalištu Gradskom kazalištu Pula.

U 2018. godini očekuje nas tisuće kvalitetnih programa, projekata, manifestacija i aktivnosti ustanova u kulturi, pulskih udruga, samostalnih umjetnika i umjetničkih organizacija u područjima dramske, scenske, filmske, likovne, galerijske i muzejske, te književne djelatnosti, kao i programa i projekata u oblasti zaštite i očuvanja baštine, inovativnih i umjetničkih kulturnih praksi i kulture mladih.

Čak trećina pulskog proračuna osigurana je za predškolski odgoj, obrazovanje, socijalnu skrb i zdravstvo.

Kako bi se osigurao visoki socijalni standard te dodatno povećala kvaliteta života građana Pule, iz proračuna za 2018. za Upravni odjel za društvene djelatnosti izdvaja se 124.412.339,00 kuna i to za:

Namjena Iznos
Obrazovanje do standarda 9.966.696,00 Kn
Obrazovanje iznad standarda 20.365.923,00 kn
Predškolski odgoj 47.741.160,00 kn
Razvoj sporta 22.616.000,00 kn
Tehnička kultura 1.020.000,00 kn
Socijalna skrb 17.303.400,00 kn
Zdravstvo i veterinarstvo 3.151.000,00 kn

Za više informacija

Više informacija možete potražiti na slijedećim linkovima:

Brošura "Proračun u malom"

Proračun Grada Pule za 2018. godinu

Proračunski korisnici Grada Pule su

 • Osnovne škole
 • Dječji vrtić Pula, Mali svijet i Rin Tin Tin
 • Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula
 • Javna vatrogasna postrojba Pula
 • Istarsko narodno kazalište – Gradsko kazalište Pula
 • Gradska knjižnica i čitaonica Pula
 • Mjesni odbori na području grada Pule
 • Vijeća nacionalnih manjina na području grada Pule

Grad Pula je 2012. godine uveo Lokalnu riznicu za sve svoje proračunske korisnike. Od objedinjenog proračuna dio rashoda za zaposlene i/ili materijalne rashode otpada na proračunske korisnike.

Grad Pula jedan je od najštedljivijih gradova u Hrvatskoj

Prema podacima Ministarstva financija, Pula već niz godina ima jednu od najštedljivijih gradskih uprava u Hrvatskoj. Prvi smo krenuli s objedinjenom javnom nabavom, lokalnom riznicom te informatizacijom gradske uprave i time postigli višemilijunske uštede. Prema posljednjem GONG-ovom istraživanju transparentnosti i otvorenosti rada jedinica lokalne i regionalne samouprave Grad Pula je pri samom vrhu kada je riječ o transparentnosti.

Izdvajanja za socijalnu skrb i zdravstvo

U proračunu za 2018. za socijalnu skrb i zdravstvo izdvojeno je više od 20 milijuna kuna kako bi se financirao i podržao niz kvali- tetnih programa, među kojima su:

 • Zaštitna radionica Tekop Nova - ustanova za zapošljavanje osoba s invaliditetom s 370.000,00 kuna
 • Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda-Pula – 2,1 milijun kuna
 • Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Pula – 1,5 milijuna kuna
 • usluge Pučke kuhinje i smještaja beskućnika u prihvatilištu
 • dodatni tim hitne medicinske pomoći - 469.000,00 kuna
 • potpora za svako novorođen odijete – 1.000,00 kuna
 • subvencijanabaveškolskihudžbenika–100.000,00kuna
 • pomoć umirovljenicima s nižim prihodima
 • subvencija vozne karte u javnom gradskom prijevozu
 • subvencija učešća u cijeni programa predškolskog odgoja
 • besplatan javni prijevoz za dobrovoljne darivatelje krvi – za muškarce darivatelje koji su kv dali više od 75 puta, odnosno žene darivateljice krvi više od 50 puta
 • programi zaštite zdravlja i prevencije bolesti, poput programa preventivne mamografije
 • brigu i njegu životinja te veterinarske usluge za što je osigurano 560 tisuća kuna

Najznačajniji projekti i investicije za mlade:

 • prijevoz učenika osnovnih škola – za sufinanciranje mjesečne učeničke autobusne karte izdvaja se ukupno 210.000,00 kuna
 • produženi boravak za 31 skupinu djece u osnovnim školama – 6,9 milijuna kuna
 • za stipendije i novčane pomoći studentima – 650.000,00kuna
 • naknada za svako novorođeno dijete - 1.000,00 kuna
 • „Zajedno do znanja II“: za 76 djece s teškoćama u razvoju osigurano je 57 pomoćnika u nastavi – 2,9 milijuna kuna
 • za programe Tehničke kulture – 1.020.000,00 kuna
 • Za predškolski odgoj izdvaja se ukupno 47,7 milijuna kuna
 • Nastavljamo izdvajati značajan iznos za sufinanciranje predškolskog odgoja i održavanje visokog standarda ustanova
 • subvencija Grada Pule za svako dijete u privatnim vrtićima - 950,00 kuna
 • sportske aktivnosti djece i mladeži, poput Dječjeg ljetnog kampa na Fratarskom otoku kao i Olimpijskog festivala dječjih vrtića te raznih školska sportska natjecanja - za ovaj se program izdvaja 230.000,00 kuna
 • Grad Pula-prijatelj djece – osiguravaju se sredstva za razne programe i akcije poput Dječjeg karnevala, Za osmijeh djeteta u bolnici, obilježavanja Dječjeg tjedna i Međunarodnog dana djeteta, aktivnosti Dječjeg foruma i Dječjeg gradskog vijeća Grada Pule, zatim za pjevački festival te za programe međunarodne suradnje osnovnih škola. Za ovaj program izdvaja se 220 tisuća kuna

Europskim projektima do grada po mjeri svojih građana

Mehanizam integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU me- hanizam) predstavlja veliki razvojni potencijal za Urbano područje Pula kojemu je na raspolaganju indikativan iznos od 229 milijuna kuna bespovratnih sredstava.